25-45 хүний суудалтай автобусаар байнгын ажилд явна.